Công nghiệp chuyển đổi là gì?

Ngành công nghiệp chế biến chịu trách nhiệm xử lý các nguyên liệu đầu vào hoặc nguyên liệu khác nhau, để chúng có thể được chuyển đổi thành các mặt hàng hoặc hàng hóa mới cho con người (ABC, 2017).

Đôi khi, sự thay đổi qua đó các vật liệu đi qua trong ngành công nghiệp chuyển đổi là do chúng không thể được công nhận trong sản phẩm cuối cùng.

Tuy nhiên, trong những dịp khác, sự thay đổi là tối thiểu và vật liệu vẫn giữ được nhiều đặc điểm của nó trước khi được biến đổi.

Tầm quan trọng của loại hình công nghiệp này là các nhà công nghiệp chế biến nguyên liệu thô sẽ không bao giờ bán chúng khi họ mua chúng.

Trên thực tế, họ sẽ luôn cố gắng bán chúng sau khi đã áp dụng một quy trình chuyển đổi nghiêm ngặt khiến chúng thậm chí còn hấp dẫn hơn đối với tiêu dùng của con người.

Do đó, giá cuối cùng của các vật liệu biến đổi sẽ không được liên kết riêng với các yếu tố đầu vào, mà còn với các quá trình mà chúng phải vượt qua để đạt được một hình thức mong muốn mới cho người tiêu dùng (ContaCostos, 2012).

Theo nghĩa này, ngành công nghiệp chế biến chịu trách nhiệm cho cả việc mua nguyên liệu và biến đổi chúng, sử dụng các phương pháp sản xuất khác nhau, để có được một sản phẩm hoàn chỉnh phù hợp với tiêu dùng của con người.

Làm thế nào công nghiệp chuyển đổi được định nghĩa

Trọng tâm của bất kỳ ngành công nghiệp sản xuất nào là các công nghệ chuyển đổi. Theo nghĩa này, bất kỳ quá trình nào cũng có thể được hiểu là một hệ thống trong đó các đầu vào đa dạng tương tác với công nghệ để trở thành sản phẩm.

Do đó, ngành công nghiệp sản xuất có một nhóm các tài nguyên (đầu vào) và một số quy trình nhằm sửa đổi trạng thái của các tài nguyên nói trên (Gestiopolis, 2002).

Sơ đồ chuyển đổi

Các quy trình trong ngành chuyển đổi bao gồm một sơ đồ về tiềm năng đầu vào hiện tại và đầu ra.

Điều này có nghĩa là dòng điện đầu vào sẽ luôn bao gồm các nguyên liệu đầu vào hoặc nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất một sản phẩm và tiềm năng đầu ra sẽ luôn được xác định là tất cả các hoạt động diễn ra để biến đổi nguyên liệu thô.

Các hoạt động này bao gồm thiết bị, lao động lành nghề, thời gian, phương hướng, nguồn lực kinh tế, trong số những người khác (Định nghĩa, 2017).

Mục tiêu của ngành chuyển đổi

Mục tiêu chính của tất cả các ngành công nghiệp dành riêng cho việc chuyển đổi nguyên liệu thô là như sau (Đặc điểm, 2017):

1 - Sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, không có điều này thể hiện thiệt hại kinh tế cho công ty. Nghĩa là, chi phí phải luôn được kiểm soát mà không ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng của sản phẩm.

2 - Đáp ứng nhu cầu sản xuất theo những gì thị trường đang yêu cầu.

3 - Giảm chi phí và nếu có thể, hãy tăng chất lượng sản phẩm.

4 - Tăng năng lực sản xuất của công ty, theo các mục tiêu chiến lược của nó.

5 - Tăng tỷ suất lợi nhuận trong khi cung cấp các điều kiện làm việc tuyệt vời cho nhân viên.

6 - Để có năng suất cao, nghĩa là, để đạt được sự cân bằng giữa khối lượng sản phẩm được sản xuất, các tài nguyên được sử dụng cho sản xuất của họ và khối lượng bán hàng của chúng. Về bản chất, đây là mục tiêu chính của ngành chuyển đổi.

Chức năng của ngành chuyển đổi.

Ngành công nghiệp chuyển đổi chủ yếu đáp ứng các chức năng thu nhận nguyên liệu thô, phân bổ nhân lực cần thiết cho việc chuyển đổi, kiểm soát các chi phí có được từ sản xuất và đảm bảo hoàn thành chính xác sản phẩm và phân phối.

Tất cả các chức năng này được chia chủ yếu thành ba loại được mô tả dưới đây:

Chức năng mua hàng

Chức năng mua có trách nhiệm nhận các đầu vào hoặc nguyên liệu cần thiết để thực hiện các quy trình sản xuất.

Theo cách này, các đầu vào phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định để đảm bảo chất lượng của sản phẩm một khi chúng được xử lý.

Mặt khác, chức năng mua phải đảm bảo rằng chi phí và thời gian giao hàng được quan tâm, để hai biến này không có bất kỳ tác động nào đối với người tiêu dùng cuối cùng.

Để thực hiện các quá trình biến đổi vật chất kịp thời, cần phải mua trước.

Nó cũng quan trọng để xem xét khối lượng mua sẽ được thực hiện, vì điều này sẽ không cản trở hậu cần của hàng tồn kho.

Chức năng mua hàng thường có một thống kê cho phép phân tích hành vi của các nhà cung cấp.

Hàm sản xuất

Hàm sản xuất là rõ ràng nhất và có ý nghĩa trong ngành công nghiệp chuyển đổi. Chức năng này chịu trách nhiệm chuyển đổi đầu vào và nguyên liệu thành thành phẩm, phù hợp với tiêu dùng của con người.

Chức năng này tính đến việc chuyển đổi các đầu vào không ảnh hưởng đến chất lượng và giá của các sản phẩm cuối cùng.

Đây là chức năng bao gồm các tài nguyên cơ bản cần thiết cho sản xuất, bao gồm đầu vào, máy móc, lao động, dịch vụ bên ngoài và tiền.

Tất cả các ngành công nghiệp sản xuất phụ thuộc vào chức năng này để thu thập, ghi lại và kiểm soát các chi phí có được từ việc chuyển đổi vật liệu.

Chức năng phân phối

Sau khi các quy trình mua và chuyển đổi vật liệu được hoàn thành thành công, các sản phẩm cuối cùng phải được chuyển đến kho.

Từ kho này, chức năng phân phối được thực hiện, bằng cách các vật phẩm được đóng gói và gửi đến khách hàng, theo các yêu cầu trước đó của họ. Trong chức năng phân phối, bán hàng được đóng lại.

Một số hoạt động chính được thực hiện với chức năng phân phối như sau:

1 - Vận hành và quản lý hàng tồn kho thành phẩm trong kho.

2 - Kiểm soát đầu ra của sản phẩm cho các cơ sở của khách hàng.

3 - Kiểm soát chi phí phát sinh từ việc di chuyển sản phẩm từ kho đến cơ sở của khách hàng.

4 - Đăng ký tất cả các thông tin có được từ việc phân phối thành phẩm.

5 - Thu thập các tài khoản nổi bật cho khách hàng.