Nghịch đảo phụ gia là gì?

Nghịch đảo cộng gộp của một số là đối diện của nó, nghĩa là, đó là số đó khi được thêm vào chính nó, sử dụng một dấu ngược lại, mang lại kết quả tương đương với 0.

Nói cách khác, nghịch đảo cộng gộp của X sẽ là Y khi và chỉ khi X + Y = 0 (Khóa học trực tuyến về số nguyên, 2017).

Nghịch đảo phụ gia là phần tử trung tính được sử dụng bổ sung để đạt được kết quả bằng 0 (Coolmath.com, 2017).

Trong các số tự nhiên hoặc số được sử dụng để đếm các phần tử trong một tập hợp, tất cả đều có phụ gia trừ "0", vì nó là nghịch đảo phụ gia của nó. Theo cách này 0 + 0 = 0 (Szecsei, 2007).

Nghịch đảo cộng gộp của một số tự nhiên là một số có giá trị tuyệt đối có cùng giá trị, nhưng có dấu ngược lại. Điều này có nghĩa là nghịch đảo cộng của 3 là -3, vì 3 + (-3) = 0.

Thuộc tính của nghịch đảo nghịch đảo

Tài sản đầu tiên

Thuộc tính chính của nghịch đảo phụ gia là từ đó tên của nó được bắt nguồn (Freitag, 2014).

Điều này chỉ ra rằng nếu một nghịch đảo cộng gộp được thêm vào một số nguyên không có số thập phân, kết quả phải là "0". Như vậy:

5 - 5 = 0

Trong trường hợp này, nghịch đảo phụ gia của "5" là "-5".

Tài sản thứ hai

Một thuộc tính quan trọng của nghịch đảo cộng gộp là phép trừ của bất kỳ số nào tương đương với tổng nghịch đảo cộng của nó.

Vô số khái niệm này sẽ được giải thích theo cách sau:

3 - 1 = 3 + (-1)

2 = 2

Tính chất của nghịch đảo phụ gia này được giải thích theo thuộc tính của phép trừ chỉ ra rằng nếu chúng ta thêm cùng một lượng vào phần tử và phần phụ, thì phải duy trì sự khác biệt trong kết quả. Đó là:

3 - 1 = [3 + (-1)] - [1 + (-1)]

2 = [2] - [0]

2 = 2

Theo cách này, bằng cách sửa đổi vị trí của bất kỳ giá trị nào trên các cạnh của bằng nhau, nó cũng sẽ sửa đổi dấu của nó, do đó có thể có được nghịch đảo phụ gia. Như vậy:

2 - 2 = 0

Ở đây "2" với dấu dương xảy ra để trừ đi phía bên kia của bằng, trở thành nghịch đảo phụ gia.

Thuộc tính này làm cho nó có thể biến đổi một phép trừ thành một tổng. Trong trường hợp này, khi xử lý toàn bộ số, không cần thiết phải thực hiện các thủ tục bổ sung để thực hiện quá trình trừ các phần tử (Burrell, 1998).

Tài sản thứ ba

Nghịch đảo phụ gia có thể dễ dàng tính toán khi sử dụng một phép toán số học đơn giản, bao gồm nhân số có nghịch đảo cộng gộp mà chúng ta muốn tìm bằng "-1". Như vậy:

5 x (-1) = -5

Sau đó, nghịch đảo phụ gia của "5" sẽ là "-5".

Ví dụ về nghịch đảo nghịch đảo

a) 20 - 5 = [20 + (-5)] - [5 + (-5)]

25 = [15] - [0]

15 = 15

15 - 15 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "15" sẽ là "-15".

b) 18 - 6 = [18 + (-6)] - [6 + (-6)]

12 = [12] - [0]

12 = 12

12 - 12 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "12" sẽ là "-12".

c) 27 - 9 = [27 + ​​(-9)] - [9 + (-9)]

18 = [18] - [0]

18 = 18

18 - 18 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "18" sẽ là "-18".

d) 119 - 1 = [119 + (-1)] - [1 + (-1)]

118 = [118] - [0]

118 = 118

118 - 118 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "118" sẽ là "-118".

e) 35 - 1 = [35 + (-1)] - [1 + (-1)]

34 = [34] - [0]

34 = 34

34 - 34 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "34" sẽ là "-34".

f) 56 - 4 = [56 + (-4)] - [4 + (-4)]

52 = [52] - [0]

52 = 52

52 - 52 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "52" sẽ là "-52".

g) 21 - 50 = [21 + (-50)] - [50 + (-50)]

-29 = [-29] - [0]

-29 = -29

-29 - (29) = 0. Nghịch đảo phụ gia của "-29" sẽ là "29".

h) 8 - 1 = [8 + (-1)] - [1 + (-1)]

7 = [7] - [0]

7 = 7

7 - 7 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "7" sẽ là "-7".

i) 225 - 125 = [225 + (-125)] - [125 + (-125)]

100 = [100] - [0]

100 = 100

100 - 100 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "100" sẽ là "-100".

j) 62 - 42 = [62 + (-42)] - [42 + (-42)]

20 = [20] - [0]

20 = 20

20 - 20 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "20" sẽ là "-20".

k) 62 - 42 = [62 + (-42)] - [42 + (-42)]

20 = [20] - [0]

20 = 20

20 - 20 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "20" sẽ là "-20".

l) 62 - 42 = [62 + (-42)] - [42 + (-42)]

20 = [20] - [0]

20 = 20

20 - 20 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "20" sẽ là "-20".

m) 62 - 42 = [62 + (-42)] - [42 + (-42)]

20 = [20] - [0]

20 = 20

20 - 20 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "20" sẽ là "-20".

n) 62 - 42 = [62 + (-42)] - [42 + (-42)]

20 = [20] - [0]

20 = 20

20 - 20 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "20" sẽ là "-20".

o) 655 - 655 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "655" sẽ là "-655".

p) 576 - 576 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "576" sẽ là "-576".

q) 1234 - 1234 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "1234" sẽ là "-1234".

r) 998 - 998 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "998" sẽ là "-998".

s) 50 - 50 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "50" sẽ là "-50".

t) 75 - 75 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "75" sẽ là "-75".

u) 325 - 325 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "325" sẽ là "-325".

v) 9005 - 9005 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "9005" sẽ là "-9005".

w) 35 - 35 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "35" sẽ là "-35".

x) 4 - 4 = 0. Nghịch đảo cộng gộp của "4" sẽ là "-4".

y) 1 - 1 = 0. Nghịch đảo cộng gộp của "1" sẽ là "-1".

z) 0 - 0 = 0. Nghịch đảo cộng của "0" sẽ là "0".

aa) 409 - 409 = 0. Nghịch đảo phụ gia của "409" sẽ là "-409".